– Tình hình đội ngũ: Tổng số CB-GV-CNV 95. Trong đó CBQL: 03 (00 nữ), TPT: 01 (00 nữ), PCGD: 01 (00 nữ), kế toán: 01 (01 nữ), nhân viên y tế: 01 (01 nữ), nhân viên thiết bị: 01 (01 nữ), văn thư: 01 (01 nữ), thủ quỹ: 01 (01 nữ), bảo vệ: 02 (00 nữ), giáo viên dạy lớp: 85 (62 nữ), đảng viên: 28 (16 nữ).

Tình hình hc sinh: Tổng số học sinh đầu naêm 1944 (934 nữ), cuối năm 1912 (922 nữ) trong đó chuyển đi 18, bỏ học 14 – Tỉ lệ bỏ học: 0,73%.

1.1. Công tác quản lý, chỉ đạo của đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015-2016.

Thực hiện hướng dẫn số 728/HD-PGDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của phòng Giáo dục  và Đào tạo thành phố Tân An về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học 2015-2016. Nhà trường thực hiện:

+ Tổ chức ôn tập văn hóa 6 môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh, Sinh học.

+ Tổ chức sinh hoạt tập thể, tìm hiểu truyền thống nhà trường, truyền thống địa phương, học tiểu sử nhà cách mạng Trần Phú, học tập nội quy và quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.

+ Tổ chức lao động trường lớp xanh – sạch – đẹp.

+ Bình chọn và ổn định cơ cấu các lớp đầu năm.

+ Bàn giao cơ sở vật chất lớp cho GVCN và cán bộ lớp quản lý sử dụng và bảo quản.

1.2. Tình hình và kết quả chỉ đạo và thực hiện kế hoạch giáo dục, chương trình các môn học và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục:

1.2.1 Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

– Giúp cho học sinh làm quen với thầy cô, bạn bè, tạo điều kiện cho học sinh mới hòa nhập nhanh vào môi trường học tập.

– Giúp cho học sinh nắm được điều lệ nhà trường, quy chế thi, kiểm tra, xếp loại học sinh về học tập và rèn luyện đạo đức.

– Chỉ đạo thực hiện chương trình các môn học và biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, chỉ đạo, tổ chức, dạy học tự chọn.

– Bảo đảm 100% giáo viên có kế hoạch thực hiện tốt bộ môn mình phụ trách.

– Căn cứ vào phân phối chương trình của Sở GD&ĐT Long An và thống của các tổ bộ môn Phòng GD&ĐT thành phố Tân An, các tổ chuyên môn của trưởng xác định biện pháp thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giáo dục; thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng giảm tải; đảm bảo kết thúc học kỳ và năm học đúng thời hạn.

– Tăng cường hoạt động thăm lớp, dự giờ, quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học.

– Trên cơ sở thực tế của của đơn vị, nhà trường tổ chức, hướng dẫn giáo viên thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo để sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, chủ động thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với đối tượng học sinh, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải; rèn luyện kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo.

– Thực hiện giảng dạy các môn học theo chương trình 37 tuần của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT Long An quy định.

– Dạy học tự chọn: chọn môn Tin học làm môn học tự chọn cho tất cả các khối lớp.

Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục: Tổ chức dạy 2 buổi/ngày với mô hình bán trú cho 13 lớp (5 lớp 6, 4 lớp 7, 3 lớp 8, tổng số học sinh: 464 (179 nữ)) tổ chức ôn tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Tổ chức dạy 1 buổi/ngày cho các lớp còn lại.

– Tổ chức giảng dạy học thêm trong nhà trường vào buổi cho toàn học sinh khối 9 nhằm nâng cao kiến thức cho các em học sinh khá giỏi và củng cố luyện tập cho các em học sinh TB-Yếu.

– Tổ chức cử giáo viên cốt cán tham dự các lớp bồi dưỡng mô hình “Trường học mới” do Sở GD&ĐT Long An tổ chức và cử giáo viên tham dự các lớp triển khai lại của Phòng GD&ĐT thành phố Tân An. Áp dụng trong các buổi họp sinh hoạt chuyên của tổ chuyên môn, cùng với tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học” trên trang web Bộ GD&ĐT http://truonghocketnoi.edu.vn.

– Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, ứng CNTT trong dạy và học, kiểm tra đánh giá cũng là giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy.

1.2.2. Thực hiện đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một việc làm hàng ngày trong toàn trường; giáo dục đạo đức học sinh chấp hành nội quy, pháp luật an toàn giao thông; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất;

– Trong giảng dạy, giáo viên thực hiện tích hợp giáo dục, liên hệ thực tế cho học sinh theo nội dung chương trình và nội dung tích hợp đã quy định ở từng môn học (tích hợp giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các môn GDCD, Ngữ văn, Lịch sử, Âm nhạc…). Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở các môn Địa lý, Vật lý, Công nghệ…. Giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo ở môn GDCD, Địa lý, Lịch Sử…

– Trong các tiết sinh hoạt dưới cờ, giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt lớp cũng đã lồng ghép giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai…

   1.2.3 Công tác giáo dục hoà nhập: Trong hè năm 2015 trường cử 02 giáo viên tham gia tập huấn giáo dục học sinh khuyết tật hoà nhập theo chương trình của Bộ GD&ĐT. Hiện tại trong năm học 2015 – 2016 không có học sinh khuyết tật hòa nhập theo học.

   1.2.4. Tổ chức ôn tập, thi tuyển sinh lớp 10: Thực hiện đúng quy định về việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường, trường đã nộp hồ sơ xin phép Phòng GD&ĐT thành phố Tân An tổ chức cho toàn học sinh lớp 9 tham gia ôn tập kiến thức, ôn tuyển sinh vào lớp 10 với 3 môn (Ngữ văn, Toán, Hóa học) với 382 em theo học.

1.3. Kết quả thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

1.3.1. Công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đổi mới hình thức tổ chức dạy và học ở trường trung học.

– Ngay từ đầu năm học, trường lên kế hoạch đổi mới PPDH và đổi mới kiểm tra đánh giá, kết quả:

100% giáo viên thực hiện đổi mới PPDH.

Tổ chuyên môn đưa vào thảo luận chương trình VNEN và có một số giáo viên mạnh dạn thực hiện giảng dạy theo phương pháp mới ở một số tiết.

100% giáo viên thực hiện soạn giảng ứng dụng CNTT và dạy trên bảng tương tác Active Inspire.

– Thực hiện đánh giá kết quả 2 mặt giáo dục theo đúng tinh thần công văn số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh. Nhà trường tổ chức kiểm tra và đánh giá học sinh không chạy theo thành tích, cải tiến công tác tổ chức coi, chấm kiểm tra, đảm bảo tính chính xác khách quan.

100% giáo viên biết sử dụng CNTT trong soạn giảng. Đã có 2456 tiết dạy có sử dụng bài giảng điện tử và trong các tiết dạy giáo viên tham khảo thêm các tư liệu dạy học trên internet để phục vụ giảng dạy, ôn tập cho học sinh.

– Kết quả triển khai thực hiện, áp dụng, xây dựng qui trình kiểm tra đánh giá theo cấu trúc thống nhất của Tổ bộ môn thành phố Tân An đề ra, qua đó giáo viên xây dựng ma trận đề kiểm tra hợp lí.

-Chỉ đạo, tổ chức thi giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua, thi dạy học tích hợp, kiến thức liên môn, tự làm thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác sử dụng thiết bị dạy học; nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm và khoa học sư phạm ứng dụng trong toàn giáo viên.

+ Phát động phong trào làm đồ dùng dạy học trong GV, có sản phẩm dự thi ở các tổ chuyên môn, có 2 sản phẩm tham gia dự thi cấp thành phố.

+ 100% giáo viên lên lớp sử dụng đồ dùng dạy học.

+ Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường kết quả đạt 35/85 (tỉ lệ 41,2%).

+ Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, đạt 15 giáo viên (tỉ lệ 17,6%).

1.3.2 Các giải pháp mới, đặc thù của địa phương trong chỉ đạo, tổ chức nhằm nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

– Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức cho học sinh học 2 buổi/1 ngày đáp ứng phần nào nhu cầu của phụ huynh học sinh. Qua đó tạo được sự đồng thuận, chung tay thực hiện đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và gắn kết giữa ba môi trường giáo dục.

1.4. Triển khai  và kết quả việc thực hiện các nội dung dạy học lồng ghép, tích hợp trong các môn học, hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và các hoạt động giáo dục. Tổ chức các cuộc thi khoa học kỹ thuật và cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi dạy các chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.

   1.4.1. Triển khai  và kết quả việc thực hiện các nội dung dạy học lồng ghép, tích hợp trong các môn học:

Nhà trường đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung dạy học lồng ghép, tích hợp trong các môn học.

Trong sinh hoạt tổ chuyên môn thường xuyên thực hiện thảo luận xây dựng các tiết dạy tích hợp kiến thức liên môn, lồng ghép giáo dục học sinh thích hợp đáp ứng yêu cầu bộ môn.

   1.4.2. Hoạt động giáo dục trãi nghiệm sáng tạo, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và các hoạt động giáo dục:

 • Nhà trường đẩy mạnh phối hợp ba môi trường giáo dục để rèn luyện kỹ năng sống và giáo dục đạo đức lối sống học sinh đạt hiệu quả: kịp thời phối hợp với phụ huynh học sinh kịp thời uốn nắn những vi phạm nội quy nhà trường.
 • Tổ chức cho học sinh đi tham quan dã ngoại tại khu du lịch Đại Nam nhằm giúp các em hiểu thêm về cội nguồn dân tộc cũng như trãi nghiệm qua các hoạt động tập thể, rèn luyện kỹ năng sống cho các em.
 • Thông qua việc học sinh học bán trú ở lại trưa tại trường, Hiệu trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức quản lý và đôn đốc giáo viên quản lý học sinh chặt chẽ việc ở trưa cũng như giáo dục cho các em kỹ năng sống tập thể, biết giữ gìn ngăn nắp nơi học tập, nơi ngủ nghỉ trong trường.

   1.4.3.  Tổ chức các cuộc thi khoa học kỹ thuật và cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi dạy các chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học

 • Phát động học sinh tiếp tục tham gia thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp trường và cấp thành phố.
 • Phát động học sinh dự thi “Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn” dự thi cấp trường và cấp thành phố.
 • Phát động giáo viên nghiên cứu dự thi “Giảng dạy theo chủ đề tích hợp” cấp trường và cấp thành phố.
 • Phát động trong học sinh cuộc thi “Sáng tạo Thanh thiếu niên” dự thi cấp trường.

1.5. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý:

   1.5.1. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; kết quả thực hiện các nội dung tập huấn tại địa phương:

– Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên; Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

– Tuyên truyền phổ biến kế hoạch công tác cho toàn thể giáo viên trong hội đồng bàn bạc, hiểu rõ từ đó đề ra biện pháp thực hiện có hiệu quả.

– Chỉ đạo các tổ khối chuyên môn có kế hoạch công tác năm, tháng, học kỳ và chi tiết tuần.

– Tập trung ổn định nền nếp dạy và học trong toàn trường đặc biệt vào đầu năm học, trước và sau kỳ nghỉ lễ, tết.

– Củng cố nền nếp kỷ cương trong nhà trường, chấp  hành tốt pháp luật nhà nước. Lấy quy chế ngành, quy định nhà nước làm cơ sở cho mọi hoạt động.

– Quản lý hồ sơ chuyên môn nghiêm túc, theo đúng điều lệ trường Trung học.

– Tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho giáo viên giảng dạy và học tập nâng cao trình độ.

– Động viên khuyến khích giáo viên tham gia thi chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học.

– Tổ chức kiểm tra học kỳ đúng quy định, nghiêm túc.

– Đầu năm học trường lên kế hoạch bồi dưỡng  đội tuyển học sinh giỏi để dự thi các cấp, phân công cụ thể cho từng tổ chuyên môn, từng các cá nhân tổ chức bồi dưỡng.

– Tham gia đầy đủ các cuộc thi do các cấp tổ chức.

1.5.2. Trong năm học, trường đã tổ chức tập huấn đến giáo viên các nội dung:

– Khai thác, sử dụng bảng tương tác Active Inspire.

– Mô hình dạy học theo trường học mới VNEN.

– Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

– Hướng dẫn GV sử dụng ngân hàng đề Trí Việt.

– Hướng dẫn GV sử dụng phần mềm soạn giảng E-learning Adobe Presenter và của Trí Việt.

– Cử 03 giáo viên tham gia lớp cán bộ quản lý giáo dục của trường Quản lý cán bộ giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.

– Cử 02 giáo viên tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính của trường Chính trị Long An.

1.5.3. Việc triển khai, sử dụng “Trường học kết nối”; xây dựng các chuyên đề dạy học của tổ nhóm chuyên môn, đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn và tổ chức và quản lí hoạt động chuyên môn qua mạng theo công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8/10/2014.

– Trường đã tổ chức tập huấn triển khai sử dụng “Trường học kết nối” theo công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8/10/2014.

– Các tổ chuyên môn tham gia sinh hoạt các chuyên đề chuyên môn, khai thác nghiên cứu bài học trên trường học kết nối.

– Học sinh đăng ký tham gia dự thi các phong trào cũng thông qua “Trường học kết nối”.

1.6. Đổi mới công tác giáo dục hướng nghiệp; việc dạy nghề truyền thống của địa phương, triển khai thí điểm chương trình giáo dục nhà trường gắn với sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tại địa phương.

-Tổ chức giảng  dạy giáo dục hướng nghiệp theo đúng phân phối chương trình. Ngoài ra nhà trường còn tổ chức lồng ghép tư vấn phân luồng sau chương trình THCS cho học sinh vào các hoạt động ngoại khoá.

– Tổ chức học nghề cho học sinh lớp 8,9 , có 129 học sinh tham gia, trong đó:

+ Nghề Tin học: 26

+ Nghề Nấu ăn: 20

+ Nghề Điện: 33

+ Nghề Nhiếp ảnh: 50

học sinh đã dự thi TN nghề, chưa có kết quả đầy đủ.

1.7. Triển khai phần mềm hệ thống thông tin quản lí phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; việc cập nhật số liệu; kết quả phổ cập giáo dục THCS tính đến tháng 12 năm 2015, kết quả phổ cập GDTrH. 

   1.7.1 Phổ cập giáo dục giáo dục trung học cơ sở:

Chỉ đạo duy trì kết quả và nâng cao tỉ lệ, chất lượng giáo dục PCGDTHCS.

– Các biện pháp:

+ Tăng cường phụ đạo cho học sinh yếu.

+ Vận động các mạnh thường quân các nhà hảo tâm tặng quà và học bỗng cho học sinhn, tiếp sức đến trường.

+ Miễn học phí cho đối tượng học sinh nghèo.

+ Phối hợp với các ban ngành đoàn thể vận động học sinh bỏ học trở lại lớp.

Kết quả: Đạt

               Tỉ lệ bỏ học đạt trong mức chung của thành phố Tân An.

   1.7.2.1 Phổ cập giáo dục giáo dục Trung học: Đã điều tra xong,

– Cập nhật vào phần mềm phổ cập của Bộ GD&ĐT đầy đủ, chính xác.

1.8. Chỉ đạo thực hiện và kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

-Trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2013. Hàng năm nhà trường đều có biện pháp để củng cố duy trì và nâng cao các tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia.

-Tháng 12/2015, trường được công nhận đạt cấp độ 3 kiểm định giáo dục của Sở GD&ĐT Long An.

1.9. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, tự làm TBDH, chỉ đạo khai thác CSVC, TBDH phục vụ đổi mới PPDH và đổi mới kiểm tra đánh giá.

+ Vận động xã hội hoá:

THỐNG KÊ  XÃ HỘI HÓA
Đối tượng được hưởng Kinh phí Ghi chú
1. Giáo viên
Khen thưởng         1.290.000 đ
Hỗ trợ         1.590.000 đ
Khác
2. Học sinh
Khen thưởng       22.835.000 đ
Hỗ trợ khó khăn       19.340.000 đ
3. Tiếp sức mùa thi
4. Khác       82.561.500 đ
Tổng kinh phí     127.616.500 đ

1.10. Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực học kỳ I của học sinh  và các nội dung khác theo file đính kèm:

  1.10.1. Chất  lượng 2 mặt GD: So với năm học trước:

Năm

học

Hạnh kiểm Học lực
T K Tb G K Tb Y kém
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
2014-2015 1723 0.91 124 0.07 15 0.01 706 37 524 28 509 27 111 6.5 12 1.5
2015-2016 1778 92.99 121 6.33 13 0.33 718 37.55 616 32.22 467 24.42 111 5.81  

1.10.2  Kết  quả  các  phong  trào:

 1. Giáo viên:

– Giáo viên giỏi: năm học 2015-2016 có:

+ 35/85 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường.

+ 15/85 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp thành phố.

Học sinh giỏi văn hóa: có 12 học sinh, gồm:

+ Sinh học: 01 giải III

+ Vật Lý: 01 giải II

+ Tin học: 01 giải KK

+ Địa lý: 05 giải (01 giải I, 01 giải II, 02 giải III, 01 giải KK)

– Học sinh Thực hành Lý: 01 học sinh (01 giải II)

– Học sinh Văn hay chữ tốt: 01 học sinh.

– Học sinh Olympic Tiếng Anh trên Internet: 01 học sinh (giải I)

– Học sinh Giải Toán bằng Tiếng Việt trên Internet: 01học sinh (01 giải II)

*Phong trào HỌC SINHG cấp TP: 98 học sinh.

– Học sinh văn hoá lớp 9: 34 học sinh.

Toán: 02 học sinh                    Vật Lý: 4 học sinh.

Sinh học: 03học sinh               Tin học: 01học sinh,

Ngữ văn: 4 học sinh                Lịch sử: 01học sinh.

Địa lý: 09 học sinh                            GDCD: 01 học sinh.

Tiếng Anh: 09 học sinh

– Học sinh Thực hành Lý – Hóa – Sinh:  học sinh (môn Lý 03 học sinh; môn Hóa: 02 học sinh; môn Sinh: 03 học sinh)

– Học sinh Giải toán trên MTCT: 09 học sinh.

– Học sinh Văn hay chữ tốt: 05 học sinh.

– Olympic Tiếng Anh:  33 học sinh.

– Giải Toán bằng Tiếng Anh: 02 học sinh.

– Giải Toán bằng Tiếng Việt: 06 học sinh.

– Thể dục thể thao: 10 học sinh.

   1.11. So sánh các chỉ tiêu đã được tư vấn đầu năm với kết quả thực hiện (tỷ lệ học sinh bỏ học, trường chuẩn quốc gia, …)

 

 

Tiêu chí Thời gian
Đầu năm Cuối năm
Tỷ lệ học sinh bỏ học Không quá 1% Học sinh bỏ học: 0.73%
Trường chuẩn quốc gia Đã được công nhận lại chuẩn quốc gia giai đoạn 2013-2017 thời điểm năm 2013

1.12. Công tác xã hội hóa giáo dục về khen thưởng học sinh, giáo viên, tiếp sức mùa thi,… năm học 2015-2016.

THỐNG KÊ  XÃ HỘI HÓA
Đối tượng được hưởng Kinh phí Ghi chú
1. Giáo viên
Khen thưởng        1.290.000  đ
Hỗ trợ         1.590.000 đ
Khác
2. Học sinh
Khen thưởng       22.835.000 đ
Hỗ trợ khó khăn       19.340.000 đ
3. Tiếp sức mùa thi
4. Khác       82.561.500 đ
Tổng kinh phí     127.616.500 đ

1.13. Công tác thi đua, khen thưởng; việc chấp hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo; những ý kiến đề nghị với Bộ GD&ĐT, với Sở GD&ĐT liên quan đến GDTrH.

– Thực hiện công tác thi đua khen thưởng đúng quy định, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo.

Năm học 2015 – 2016 trường bình xét đề nghị Phòng GD&ĐT thành phố Tân An, UBND thành phố Tân An xét công nhận các danh hiệu:

+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01 giáo viên.

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 10 giáo viên.

+ Lao động tiên tiến: 57 giáo viên.

1.14. Đánh giá chung, tồn tại, khó khăn, đề xuất kiến nghị:

 1. a) Ưu điểm:

+ Nội bộ đoàn kết tốt, gắn bó cùng xây dựng nhà trường trong – sạch – vững mạnh.

+ Thực hiện tốt nền nếp, kỷ cương trường học.

+ Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục. Đặc biệt chú trọng trong phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”

+ Giáo viên và học sinh tham gia tốt các phong trào thi đua cũng như các hoạt đông xã hội do ngành và địa phương tổ chức.

+ Phong trào thi học sinh giỏi các cấp tăng so với năm học trước.

+ Giáo viên không vi phạm dạy thêm, học thêm.

 1. b) Hạn chế:

Số học sinh yếu có giảm chưa nhiều so với năm học trước chủ yếu là học sinh khối 7 do chất lượng đầu vào thấp, đa số học sinh bị lưu ban từ năm học trước, và chưa xây dựng được cách học phù hợp.

Một số phụ huynh học sinh chưa thật sự quan tâm đến việc học của con em mình, “phó mặc” cho giáo viên và nhà trường. Nhận thức về giáo dục đạo đức cho học sinh còn hạn chế.

 1. c) Kiến nghị:

– Các cấp lãnh đạo nên xem lại mức học phí bán trú của trường, nếu áp dụng theo tinh thần công văn 781/SGD&ĐT-KHTC ngày 29/3/2016  về việc hướng dẫn áp dụng khung mức thu tiền học phí bán trú, học 2 buổi/ ngày năm học 2015-2016 thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện chi cho học sinh các khoản cần thiết…

– Đối với học sinh lớp 5 có học chương trình Tiếng Anh chuẩn Châu Âu khi lên lớp 6  có thể cho khảo sát để xếp lớp cho phù hợp, giúp các em học chậm có điều kiện theo kịp những bạn khác.

Phần 2. Kế hoạch hoạt động hè 2016, phương hướng năm học 2016-2017

2.1. Xây dựng kế hoạch hoạt động hè.

2.1.1. Xét tốt nghiệp THCS:

Năm học 2015-2016, trường có 382 học sinh đăng kí xét tốt nghiệp THCS:

– Ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng có chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm khối 9 từng bước xem xét học bạ và hồ sơ của học sinh.

– Kết quả cuối năm học 2015 – 2016 dự kiến sẽ có 382 học sinh đạt tốt nghiệp THCS (tỉ lệ 100%)

– Trường sẽ tiến hành thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp THCS từ 28/06/2016 đến 30/06/2016 theo hướng dẫn 470/PGD-ĐT ngày 05/05/2016 về việc hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2015 – 2016.

2.1.2. Kiểm tra lại sau hè:

Năm học 2015-2016, trường có 94 học sinh phải kiểm tra lại trong hè (4,92%)

– Kế hoạch sẽ tổ chức ôn tập cho học sinh kiểm tra lại trong hè từ 20/6 đến 09/7/2016 và sau đó thực hiện kiểm tra lại hè.

– Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm sẽ tư vấn để học sinh chọn môn kiểm tra lại cho phù hợp. Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho gia đình học sinh trong diện kiểm tra lại các thông tin về kỳ kiểm tra lại, nhà trường phân công giáo viên phổ cập cập nhật danh sách học sinh phải thi lại về từng ấp, khu phố để có sự phối hợp nhắc nhỡ các em và gia đình quan tâm.

– Phân công giáo viên ôn tập, ra đề, coi, chấm kiểm tra lại đúng quy định. Sau khi Kiểm tra xong sẽ thành lập hội đồng xét lên lớp sau kiểm tra lại.

2.1.3. Tổ chức hoạt động hè hiệu quả:

Tổng phụ trách kết hợp với Đoàn phường 7 tổ chức cho học sinh tham gia sinh hoạt hè tại địa phương, sẽ khai mạc sinh hoạt hè vào 01/06/2016 tại UBND phường 7 và trường THCS Trần Phú.

2.1.4. Xây dựng kế hoạch vận động, tuyên truyền học sinh ra lớp, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học sau hè:

Hiệu trưởng lên kế hoạch phối hợp cùng chính quyền địa phương, tổ trưởng các ấp, khu phố và giáo viên phổ cập giáo dục vận động, tuyên truyền học sinh bỏ học ra lớp và ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học sau hè.

2.1.5.  Có kế hoạch phân công cán bộ, giáo viên trực cơ quan đơn vị trường học, tránh tình trạng mất cắp xảy ra:

-Hiệu trưởng đã họp hội đồng sư phạm thống nhất kế hoạch, phân công và giao nhiệm vụ trực hè cho toàn thể giáo viên trực hè:

+Thời gian trực: Giáo viên trực từ 6h00 – 18h30 ban ngày và bảo vệ trực ban đêm

+Sẽ gửi báo cáo lịch trực cho UBND phường 7 và Phòng GD&ĐT thành phố Tân An cụ thể.

2.2. Công tác liên quan thi tuyển sinh lớp 10:

Xây dựng kế hoạch, tổ chức cho học sinh ôn tập thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017:

– Hiệu trưởng đã họp các bộ phận thống nhất xây dựng kế hoạch, chương trình ôn tập 3 tuần luyện thi lớp 10, trình Phòng GD&ĐT thành phố Tân An phê duyệt, cho phép.

– Thực hiện ôn tập từ 27/05/2016 đến 15/06/2016.

2.3. Phương hướng năm học 2016-2017

– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường.

– Tăng cường công tác dự báo học sinh có nguy cơ bỏ học và tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh để có biện pháp phối hợp kịp thời giúp đỡ học sinh. Phát huy tối đa công tác xã hội hóa giáo dục nhằm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường quản lý học sinh cá biệt tại trường và chủ động phối hợp với cha mẹ học sinh quản lý giờ sinh hoạt của học sinh. Tham mưu và phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thể trong việc quản lý các em không tham gia vào các tụ điểm game, bida…

– Tăng cường công tác quản lý học sinh, thực hiện các phương pháp quản lý giáo dục học sinh, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, chú trọng giáo dục thể chất thẩm mỹ, giáo dục sức khỏe.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên nhiều lĩnh vực công tác.

– Nâng cao chất chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, chú trọng:

+ Rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh.

+ Tăng cường chất lượng học sinh mũi nhọn, nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên và đội ngũ học sinh giỏi các môn, các khối lớp.

+ Nâng cao chất lượng môn học Tiếng Anh, đẩy mạnh thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường giai đoạn 2013-2020.

+ Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

– Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên học tập và nghiên cứu thực hiện mô hình trường học mới (VNEN).

– Đẩy mạnh sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài dạy, sinh hoạt chuyên môn qua trang web Bộ GD&ĐT http://truonghocketnoi.edu.vn

– Tích cực tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2016-2017.

– Duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia, củng cố hồ sơ tái kiểm định trường chuẩn quốc gia. Củng cố và nâng dần các tiêu chí của Kiểm định chất lượng giáo dục.

– Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn và quy chế dân chủ trường học.

Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng dần tỷ lệ phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục trung học, tích cực phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016 và phương hướng thực hiện năm học 2016 – 2017 của trường THCS Trần Phú.