– Tình hình đội ngũ: Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 93. Trong đó: 1 Hiệu trưởng; 2 Phó Hiệu trưởng; 5 nhân viên (văn thư, kế toán, thủ quỹ, bảo vệ); 1 giáo viên Tổng phụ trách Đội; 1 giáo viên thư viện; 1 giáo viên thiết bị, 1 giáo viên PCGD, 81 giáo viên trực tiếp giảng dạy. 100% giáo viên đạt chuẩn, 64/81 giáo viên trên chuẩn, tỉ lệ 79 %.
Diện tích khuôn viên nhà trường 13.973 m2 (bình quân 7.3 m2/HS). Tổng số phòng: 54, trong đó có 18 phòng chức năng và 36 phòng học.

Tình hình hc sinh: Toàn trường có 45 lớp với 1904 học sinh/907 nữ, trong đó:
Khối 6: 11 lớp – 479 học sinh (có 4 lớp bán trú với 191 học sinh);
Khối 7: 11 lớp – 468 học sinh (có 4 lớp bán trú với 186 học sinh);
Khối 8: 11 lớp – 467 học sinh (có 4 lớp bán trú với 179 học sinh);
Khối 9: 12 lớp – 490 học sinh (có 4 lớp bán trú với 160 học sinh);

1.1. Công tác quản lý, chỉ đạo của đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2020-2021.

Tăng cường công tác tuyên truyền để quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục trung học; thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục trung học; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khoẻ cho học sinh; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, triển khai giáo dục STEM, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình GDPT mới (Chương trình GDPT 2018), ưu tiên cho việc triển khai thực hiện đối với lớp 6 từ năm học 2021-2022; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, quản trị cơ sở giáo dục, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học.

C. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở
1.1. Phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
a) Tiếp tục rà soát sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn và hiệu quả theo Đề án 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị tỉnh Long An; kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh về “sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tổ chức sáp nhập trường trung học bảo đảm các nguyên tắc được nêu trong công văn 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018; phát triển mạng lưới trường, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; đồng thời chủ động để triển khai Chương trình GDPT 2018 bắt đầu đối với lớp 6 từ năm học 2021-2022 và các năm học tiếp theo.
b) Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học; bổ sung xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, nhà vệ sinh, công trình nước sạch; mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu; quan tâm đầu tư và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
c) Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục của trường, triển khai có hiệu quả hoạt động đánh giá, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
1.2. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở
a) Tiếp tục củng cố kết quả phổ cập giáo dục THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
b) Hiệu trưởng quan tâm việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp phường, đội ngũ cán bộ giáo viên thực hiện công tác phổ cập giáo dục; đánh giá và báo cáo về tình hình phổ cập giáo dục THCS, sử dụng tốt Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và thường xuyên kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống. Đồng thời tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; Tăng cường huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS đi học; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục; xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian đạt chuẩn và các mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS theo quy định.
II. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
Tiếp tục bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp thông qua việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018; Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học; Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông; Công văn 2787/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT từ năm học 2020-2021.
2.1. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường
Triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT, Hiệu trưởng tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; bảo đảm yêu cầu thực hiện một chương trình giáo dục thống nhất toàn thành phố và được tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và nhà trường.
a) Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục theo hướng sắp xếp lại các bài học trong sách giáo khoa thành bài học theo chủ đề phù hợp với các chủ đề tương ứng trong chương trình , xây dựng một số bài học theo chủ đề liên môn đối với những kiến thức giao thoa giữa các môn học, tạo thuận lợi cho việc thiết kế tiến trình dạy học thành các nhiệm vụ học tập của học sinh theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để thực hiện ở trong và ngoài lớp học, trong đó có các nhiệm vụ học tập có thể giao cho học sinh thực hiện ở nhà hoặc qua mạng, chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 và các tình huống bất thường khác.
b) Tiếp tục giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên theo các văn bản của Trung ương, địa phương ; xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; công tác xã hội trong trường học . Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống trong các chương trình môn học và hoạt động giáo dục, bao gồm: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng chống tệ nạn xã hội và phòng, chống tham nhũng; chủ quyền Quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông; giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường.
c) Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành cho học sinh thói quen tập luyện thể dục, thể thao; tập luyện và tổ chức thi đấu các môn thể thao, chọn học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.
2.2. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh
a) Xây dựng kế hoạch dạy học các bài học bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, thiết bị dạy học và học liệu, phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học . Tiến trình dạy học mỗi bài học được xây dựng thành các hoạt động học với mục tiêu, nội dung, cách thức thực hiện và sản phẩm cụ thể để giao cho học sinh thực hiện trong lớp học, ngoài lớp học, ở trường, ở nhà, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản văn hóa và cộng đồng. Tăng cường giao cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo để tiếp nhận và vận dụng kiến thức; dành nhiều thời gian trên lớp để tổ chức cho học sinh báo cáo, thuyết trình, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả tự học của mình.
b) Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh trung học; tăng cường giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hoá thế giới. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học một số môn học phù hợp .
2.3. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh
a) Thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại học sinh THCS theo quy định của Bộ GDĐT ; lưu ý sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông . Nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của Chương trình GDPT hiện hành .
b) Thực hiện đánh giá thường xuyên trực tiếp hoặc trực tuyến bằng các hình thức: hỏi – đáp, viết; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Số lần kiểm tra, đánh giá thường xuyên không giới hạn bởi số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.
c) Việc kiểm tra, đánh giá định kì, gồm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và kiểm tra, đánh giá cuối kỳ, được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.
Phòng GD&ĐT sẽ ra đề kiểm tra cuối kỳ ở các môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh ở khối lớp 8 và 9. Những môn còn lại ở các khối, ủy quyền cho Hiệu trưởng trường thực hiện.
Lưu ý
Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy; Đọc thêm; Không làm; Không thực hiện; Không yêu cầu; Khuyến khích học sinh tự đọc; Khuyến khích học sinh tự học; Khuyến khích học sinh tự làm; Khuyến khích học sinh tự thực hiện.
– Đối với môn tiếng Anh (hệ 10 năm), đơn vị hướng dẫn giáo viên thực hiện theo Kế hoạch dạy học PGD&ĐT đã gửi.
Đối với bài kiểm tra, đánh giá bằng điểm số thông qua bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính: đề kiểm tra phải được xây dựng theo ma trận , đặc tả câu hỏi tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận cần biên soạn theo mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục .
Đối với kiểm tra, đánh giá bằng bài thực hành, hoặc dự án học tập: yêu cầu cần đạt của bài thực hành hoặc dự án học tập phải được hướng dẫn cụ thể bằng bảng kiểm các mức độ đạt được phù hợp với 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao của các kiến thức, kĩ năng được sử dụng.
Căn cứ vào mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục, mức độ phát triển năng lực của học sinh, nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra, đánh giá đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao; có hướng dẫn cụ thể trước khi tổ chức thực hiện.
Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra, đánh giá đảm bảo nguyên tắc điểm số phản ánh đúng năng lực học sinh; trường nếu có điểm lệch cao giữa điểm trung bình môn học với điểm thi tuyển sinh 10, tổ chuyên nghiên cứu tìm nguyên nhân, giải pháp để hạn chế điểm số ảo, gây chủ quan cho học sinh.
d) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá; chuẩn bị tốt các điều kiện để từng bước tham gia triển khai các hoạt động kiểm tra, đánh giá, thi trực tuyến, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
2.4. Nâng cao chất lượng dạy học qua internet, trên truyền hình
a) Tiếp tục triển khai thực hiện việc dạy học qua internet, trên truyền hình phù hợp với điều kiện của các trường theo hướng dẫn tại Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GDĐT.
b) Hiệu trưởng nhà trường, tổ chức cho giáo viên dạy học qua internet xây dựng các bài học điện tử để giao cho học sinh thực hiện các hoạt động phù hợp trên môi trường mạng, ưu tiên các nội dung học sinh có thể tự học, tự nghiên cứu như: đọc sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, xem video, thí nghiệm mô phỏng để trả lời các câu hỏi, bài tập được giao . Thời gian quy định cho mỗi bài học phải bảo đảm sự phù hợp để học sinh tự truy cập vào bài học, thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự với sự theo dõi, giám sát, hỗ trợ, đánh giá của giáo viên.
c) Tổ chức tham gia học trên truyền hình của tỉnh bạn, nhà trường tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia các bài học trên truyền hình phù hợp với kế hoạch giáo dục nhà trường; tăng cường kết hợp học qua truyền hình với việc dạy học trực tiếp tại trường.
2.5. Triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học
Thực hiện Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 của Bộ GDĐT về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học, hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo giáo viên vận dụng các kiến thức đã được tập huấn tháng 10/2018 (Trường ĐHSPTPHCM) hoặc tải tài liệu theo địa chỉ http://stem.sesdb2.edu.vn để nghiên cứu vận dụng hợp lý trong quá trình giảng dạy, khuyến khích giáo viên thực hiện, không giao chỉ tiêu, không lấy thành tích triển khai giáo dục STEM làm tiêu chí để xét thi đua đối với giáo viên trong đơn vị. Chọn một số bài học, một số môn trường thực hiện thí điểm.
2.6. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp
Triển khai Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2019-2025. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS , trong đó tập trung: đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp; huy động nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông. Phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trong công tác vận động học sinh học nghề. Hiệu trưởng cung cấp danh sách học sinh TN.THCS không tham gia tuyển sinh, không theo học lớp 10 hệ giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.
– Hiệu trưởng trường tiếp tục duy trì mô hình “Tổ chức đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo nghiên cứu bài học”.
– Tiếp tục thực hiện giảng dạy 6 bài học Giáo dục truyền thống lịch sử địa phương do BTG thành ủy biên soạn. Chú trọng việc dạy An toàn giao thông trong môn GDCD. Tổ chức thực hiện “Tiết pháp luật” trong trường học qua các hình thức: Lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt của nhà trường và hoạt động của các tổ chức Đoàn – Đội, Công đoàn…Kết hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị giới thiệu chuyên đề pháp luật, giới thiệu văn bản pháp luật mới. Tổ chức hái hoa dân chủ, trao đổi, giải đáp pháp luật. Xem băng đĩa có nội dung tuyên truyền pháp luật. Phát động việc học tập pháp luật thông qua nghiên cứu tài liệu, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật…Xây dựng tiểu phẩm có nội dung về pháp luật để tuyên truyền…
– Tích hợp giảng dạy lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh vào các môn Ngữ văn, Địa lý, GDCD Mỹ thuật, Âm nhạc (theo TT 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ GD&ĐT).
– Nhà trường có kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Tiếp tục thực hiện phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”. Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh. Đổi mới kiểm tra đánh giá, xây dựng và áp dụng ma trận đề kiểm tra. Xây dựng nguồn học liệu mở theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện tốt mạng thông tin “trường học kết nối”.
– Tổ chức tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp thành phố năm 2020 (theo hướng dẫn Phòng GD&ĐT).
– Tiếp tục đưa vào giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 6 đến lớp 9 trong trường THCS theo hướng tích hợp trong môn Giáo dục công dân, các môn học có liên quan và trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn, Đội… (tích hợp môn học/hoạt động nào do nhà trường tự sắp xếp) đảm bảo nội dung giáo dục tự nhiên, nhẹ nhàng, tránh gây nặng nề; giáo dục cho học sinh những hiểu biết cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh; góp phần tạo nên sự gắn bó nội dung học tập với thực tiễn cuộc sống và phù hợp với mục tiêu chung của giáo dục.
– Củng cố và tăng cường công tác đào tạo học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, nâng dần chất lượng giảng dạy, học tập.
– Ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng tổ chức xây dựng đội tuyển và kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa. Tổ chức học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa các cấp, hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng…
– Có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, kém, giảm tỷ lệ bỏ học, nâng cao hiệu quả đào tạo. Ngay từ đầu năm học, căn cứ vào kết quả học tập của học sinh, phân loại trình độ học sinh và tổ chức các lớp phụ đạo cho học sinh yếu kém. Nội dung phụ đạo phải phù hợp với thực tế, không tổ chức phụ đạo chung theo lớp học. Học sinh yếu, kém phải được nhà trường thông báo kết quả cho cha mẹ học sinh thường xuyên. Hiệu trưởng chọn giáo viên có kinh nghiệm phụ trách các lớp học sinh yếu. Căn cứ vào sự tiến bộ của học sinh, đánh giá, biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của giáo viên. Nắm chắc tình hình, tìm hiểu nguyên nhân từng trường hợp học sinh bỏ học nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học. Vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số, tăng hiệu quả đào tạo.
III. Tích cực chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với giáo dục trung học
Tiếp tục thực hiện Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 về việc hướng dẫn triển khai Chương trình GDPT 2018, trong đó chú ý:
3.1. Chuẩn bị tài liệu giáo dục địa phương
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 , tổ chức tập huấn cho giáo viên tham gia dạy lớp 6 năm học 2021-2022.
3.2. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa
Sở GDĐT tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa.
3.3. Chuẩn bị đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý
a) Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung học
Thực hiện quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trung học theo tiêu chuẩn chức danh, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên; chuẩn hiệu trưởng . Tổ chức rà soát, thống kê số lượng, cơ cấu giáo viên cấp THCS theo chuẩn đào tạo quy định tại Luật Giáo dục 2019 để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung.
b) Chọn giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán tham gia các lớp do Bộ GDĐT, Sở GDĐT tổ chức theo phương thức bồi dưỡng qua mạng, thường xuyên, liên tục, ngay tại trường ; gắn nội dung bồi dưỡng thường xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường .
c) Chủ động phối hợp tổ chức tập huấn cho giáo viên về sách giáo khoa mới, bảo đảm tập huấn cho 100% giáo viên dạy học lớp 6 theo Chương trình GDPT 2018.
d) Bảo đảm tất cả giáo viên, cán bộ quản lý được cấp tài khoản trên hệ thống LMS để thực hiện các nội dung tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý đại trà triển khai Chương trình GDPT 2018 và tổ chức thực hiện các chương trình thường xuyên theo quy định của Bộ GDĐT.
IV. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học
4.1. Tăng cường quyền tự chủ của Hiệu trưởng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, tạo điều kiện cho trường được linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức giáo dục, các phương pháp dạy học tiên tiến mà không bị áp đặt từ cấp trên. Kế hoạch giáo dục của nhà trường được xây dựng từ tổ chuyên môn, báo cáo Phòng GDĐT. Các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra của Phòng dựa trên kế hoạch giáo dục của nhà trường.
4.2. Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiệm cận với Chương trình GDPT 2018.
4.3. Tiếp tục thực hiện tinh giản hồ sơ, sổ sách trong nhà trường ; quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo . Nâng cao chất lượng sử dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trong đơn vị; tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử, sổ điểm điện tử để nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục; thực hiện nhập số liệu, khai thác, sử dụng thống nhất dữ liệu toàn ngành về trường, lớp, học sinh, giáo viên, trường chuẩn quốc gia và các thông tin khác trong quản lý và báo cáo.
4.4. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường; nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, các chương trình giảng dạy của nước ngoài hoặc bằng tiếng nước ngoài .
4.5. Khuyến khích đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các kết quả hoạt động của ngành; các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để khích lệ các cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
V. Công tác thi đua, khen thưởng
5.1. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng đối với cán bộ quản lý và giáo viên trung học theo quy định tại Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
5.2. Hiệu trưởng trường thực hiện tốt việc khen thưởng, kỉ luật vì sự tiến bộ của học sinh; bảo đảm thực hiện đúng quy định, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời, tạo cảm hứng và động lực phấn đấu cho học sinh; tăng cường các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực để rèn luyện ý thức kỉ luật, trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, thầy, cô, bạn bè, gia đình và cộng đồng.
D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Tăng cường quản lý kế hoạch và kiểm tra nắm thông tin cơ sở
– Tăng cường kiểm tra, dự giờ lắng nghe ý kiến, phát hiện, nhân rộng những giải pháp, mô hình hay, hiệu quả, kịp thời tư vấn có biện pháp uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế của giáo viên, nhân viên và học sinh.
– Báo cáo về Phòng GD&ĐT những bất thường của đơn vị ngay khi xảy ra sự việc, đồng thời báo cáo định kỳ theo quy định. Không để xảy ra tình trạng không báo cáo hoặc báo cáo chậm trễ không kịp thời.
II. Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục
1. Tăng cường hoạt động của Hội đồng bộ môn, giáo viên cốt cán
Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán, phát huy vai trò của đội ngũ này trong việc đề ra kế hoạch hoạt động tập trung vào việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn, thực hiện giải pháp nâng chất lượng giáo dục. Tham gia các hoạt động chuyên môn cấp THCS.
2. Tổ chức hoạt động chuyên môn
a) Xếp thời khóa biểu
Để thuận lợi cho hoạt động chuyên môn của trường sắp xếp thời khóa biểu không bố trí dạy môn/thứ trong tuần như sau:

Thứ / Tuần Không bố trí dạy môn
Thứ Hai /Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc
Thứ Ba/ Vật lý, Hóa học, Sinh học
Thứ Tư /Lịch sử, Địa lý
Thứ Năm /Ngữ văn, GDCD
Thứ Sáu /Toán, Tiếng Anh
Thứ Bảy /Công nghệ, Tin học

b) Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo đúng kế hoạch theo đúng kế hoạch PGD&ĐT.
E. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO
Trường, các bộ phận, từng cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện nghiêm túc các thông tin báo cáo về công tác chuyên môn, các hoạt động, các phong trào để trường và ngành kịp thời sơ kết, đánh giá, chỉ đạo; kiên quyết khắc phục tình trạng không báo cáo, báo cáo không đúng mẫu, sai lệch hoặc báo cáo chậm trễ so với qui định. Việc thực hiện chế độ báo cáo sẽ đưa vào kết quả bình xét thi đua cuối năm.
F. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Các chỉ tiêu cơ bản:
1.1. Đối với học sinh:
+ Tỉ lệ học sinh bỏ học dưới: 0,6 %.
+ Tỉ lệ học sinh lưu ban dưới: 1.0 %.
+ Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng: 97 trở lên.
+ Tỉ lệ TNTHCS: 100%.
+ Hiệu quả đào tạo: 85%.
+ Tham gia bảo hiểm Y tế: 100%.
Trong đó: học lực Giỏi 45 %; Khá: 30%; Kém dưới: 0,5 %.
(Riêng lớp bán trú Học lực loại giỏi: 60%; khá 30 %; yếu dưới: 0.5%).
+ HSG văn hóa cấp thành phố 45, cấp tỉnh 12.
+ HSG thể dục, thể thao: cấp thành phố 25, cấp tỉnh 8.
+ Tham gia cuộc thi sáng tạo KHKT cấp thành phố 2 dự án.
1.2. Đối với giáo viên:
– Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố: 3.
– 100% GV làm và sử dụng ĐDDH.
– Tham gia Hội thi thiết kế giáo án tương tác bằng phần mềm Activ Inspire cấp thành phố: 3 giáo án
– Thao giảng chuyên đề: 2 tiết/tổ/năm.
– Hoàn thành nhiệm vụ: 100%. Trong đó:
+ LĐTT: trên 95%/TS CB.GV.NV,
+ CSTĐ: 15%/TSLĐTT.
1.3. Đoàn – Đội:
– 90% đội viên đạt CNBH.
– Xây dựng 90% Chi đội mạnh.
– Liên đội đạt LĐ mạnh xuất sắc.
2. Chỉ tiêu chung:
– Công đoàn cơ sở: đạt vững mạnh xuất sắc.
– Chữ thập đỏ: đạt loại mạnh.
– Chi bộ: đạt trong sạch vững mạnh.
– Thư viện: Đạt tiên tiến xuất sắc.
– Trường đạt Tập thể Lao động xuất sắc.
Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường THCS Trần Phú, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sẽ ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra./.